СТРУКТУРА АДМІНІСТРАЦІЇ


 

Структура районної державної адміністрації включає:
Апарат районної державної адміністрації
Організаційний сектор апарату райдержадміністрації
Завідувач: Вакансія
тел: 4-22-94
Основне завдання підрозділу:
1. Організаційний відділ апарату районної державної адміні­страції утворюється  для  організаційного  забезпечення  діяльності  керівництва,  апарату  районної державної адміністрації, здійснення  взаємодії  із структурними  підрозділами, органами  місцевого самоврядування,  надання їм методичної  та практичної  допомоги.
            2. Відділ, відповідно до покладених на нього завдань, здійснює  контроль за дотриманням Конституції України, законів України,  указів і розпоряджень Президента України, інших нормативних актів центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови районної державної адміністрації.
3.  Надає практичну  і методичну допомогу  виконавчим комітетам місцевих  рад у здійсненні  делегованих  повноважень державної  виконавчої влади.
4. Одержує, використовує, узагальнює, поширює та   зберігає інформацію про діяльність  органів місцевого самоврядування.
5. Здійснює організаційно-консультативне, експертно-аналітичне забезпечення діяльності  апарату  районної  державної адміністрації щодо  реалізації  повноважень, делегованих  районною радою.
6. Забезпечує взаємодію  в роботі  органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.
7. Вивчає, узагальнює, поширює кращий  досвід  роботи  органів  місцевого самоврядування.
8. Проводить перевірки виконання місцевими  органами виконавчої влади делегованих їм повноважень, дотримання  вимог  Конституції України, законів  України, постанов  Кабінету  Міністрів  України, розпоряджень голови районної державної адміністрації.
9. Готує  та бере участь  разом з іншими  відділами, управліннями райдержадміністрації в підготовці проектів розпоряджень  голови   райдержадміністрації, наказів керівника апарату райдержадміністрації,  що  належать  до компетенції відділу.
10. Готує матеріали до  квартальних планів  роботи райдержадміністрації, узагальнюючи пропозиції відділів, управлінь  райдержадміністрації.
11. Організовує  проведення нарад  і семінарів працівників виконавчих комітетів з питань, що відносяться до компетенції відділу.
12. Організаційно забезпечує проведення колегій районної державної адміністрації.
13. Бере участь у підготовці пропозицій щодо нагородження державними нагородами, президентськими відзнаками, почесними званнями України, відомчими відзнаками та заохоченнями обласної та районної державних адміністрацій.


 

14. Здійснює організаційно-консультативне забезпечення проведення виборів та референдумів.

Сектор кадрової роботи апарату райдержадміністрації 


  Завідувач: Олексійчук Світлана Володимирівна

тел: 4-23-02


 Основне завдання підрозділу:


  1. Забезпечення реалізації державної політики з питань кадрової роботи та державної служби;

  2. Здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту; задоволення потреби у кваліфікованих кадрах та їх ефективне використання; 

  3. Прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, забезпечення підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців районної державної адміністрації; 

  4. Документальне оформлення проходження державної служби та трудових відносин в районній державній адміністрації; 

  5. Надання методичної та практичної допомоги структурним підрозділам районної державної адміністрації та органам місцевого самоврядування району з кадрових питань.


 

Загальний відділ апарату райдержадміністрації 

Начальник: Нахілко Тетяна Юріївна
 тел: 4-22-99 


  Основне завдання підрозділу:

Ведення діловодства в апараті районної державної адміністрації. 

Прийом, реєстрація, здійснення попереднього розгляду вхідних документів, передача їх згідно з розподілом обов’язків на розгляд керівництву адміністрації та розмноження, розсилання вхідної і вихідної кореспонденції, розпорядження голови районної державної адміністрації, накази заступника голови адміністрації з організаційно - кадрової роботи та політико - правових питань, інші документи районної державної адміністрації. 

Забезпечення (спільно з іншими відділами апарату) підготовки і проведення засідань колегій при голові районної державної адміністрації, оформлення їх засідання протокольно, а також нарад та інших заходів, що проводяться в райдержадміністрації. 

Забезпечення здійснення контролю за строками виконання доручень голови районної державної адміністрації. 

Забезпечення дотримання чинного законодавства щодо організації роботи із зверненнями громадян, регулярний аналіз їх кількості і характеру, підготовка інформації щодо роботи із зверненнями громадян, інформування про стан роботи із зверненнями громадян керівництва райдержадміністрації та підготовка відповідних інформацій обласній державній адміністрації. 

Сприяння організації проведення сходів громадян, виїзних прийомів начальниками відділів та управлінь райдержадміністрації та центральних органів виконавчої влади в населених пунктах району. 

Перевірка (за дорученням голови, або його заступників) в управліннях та інших структурних підрозділах райдержадміністрації, виконкомах місцевих рад стану організації роботи із зверненнями громадян, діловодства та контролю за проходженням і виконанням документів, вивчення роботи діловодних служб цих органів, надання їм необхідної допомоги в удосконаленні форм і методів роботи з документами. 

Здійснення контролю за правильністю користування документами в апараті районної державної адміністрації, підготовка довідок, доповідних записок, зведень, звітів, інформацій з питань роботи з документами, контролю за строками їх проходження і виконання, періодичне інформування керівництва районної державної адміністрації з цих питань. 

Забезпечення культури діловодства, впровадження наукової організації праці, сучасних технічних засобів роботи з документами, комп’ютеризації діловодних процесів та інших напрямів діяльності апарату, надання методичної і практичної допомоги з цих питань працівникам апарату, управлінням та іншим структурним підрозділам районної державної адміністрації. 

Сприяння набуттю знань і навиків з питань роботи з документами працівниками апарату адміністрації, підвищенню кваліфікації працівників діловодних служб управлінь та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації. 

Забезпечення виготовлення, обліку, зберігання печаток, штампів, бланків інформаційних, організаційно-розпорядчих і реєстраційно-контрольних документів районної державної адміністрації і законності користування ними. 

Участь у розробці та виданні методичних посібників, рекомендацій, довідників тощо, необхідних в роботі районної державної адміністрації, виконкомів місцевих рад району. 

Складання номенклатури справ апарату районної державної адміністрації, забезпечення здійснення контролю за правильністю формування, оформлення і зберігання у відділах апарату справ, приймання документів відділів на зберігання до поточного архіву апарату. 

Організація роботи поточного архіву апарату районної державної адміністрації, забезпечення проведення експертизи наукової і практичної цінності документів при їх відборі для передачі на державне зберігання, підготовка і передача справи на зберігання до державного архіву області. 

Взаємодія (при вирішенні питань, які належать до його компетенції) з керівництвом адміністрації, відділами апарату, управліннями та іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконкомами місцевих рад, підприємствами, установами, організаціями і громадянами. 


 
Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації 

Начальник: Островська Неля Валеріївна

тел: 4-22-69

Основне завдання підрозділу:

Підтримка зв’язку з управліннями, відділами, іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, підприємствами, установами, місцевими радами. Здійснення методологічного керівництва бухгалтерським обліком та звітністю. 

Виконання завдання щодо організації бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності у визначеній сфері управління і контроль за дотриманням правил його ведення. 

Розробка та впровадження заходів щодо дотримання державної та фінансової дисципліни. 

Здійснення обліку валютних надходжень, товарно-матеріальних цінностей, зберігання первинних документів, облікових регістрів бухгалтерської звітності та своєчасне подання їх до архіву. 

Планування та розробка поточних планів асигнувань на утримання апарату, складання кошторису витрат на утримання підвідомчих структур та організація їх фінансування. 

Забезпечення контролю і відображення на рахунок бухгалтерського обліку господарських операцій, надання оперативної інформації, складання та подання зведеної бухгалтерської звітності встановленим органам у відповідні терміни. 

Здійснення контролю за законністю, своєчасністю та правильністю оформлення документів, використанням фонду оплати праці, встановленням посадових окладів, дотриманням фінансової дисципліни, правильністю нарахування та перерахування податків до Державного бюджету та інших платежів, дотриманням встановлених правил проведення інвентаризації грошових, товарно-матеріальних цінностей, основних фондів, розрахунків і платіжних зобов'язань, за стягненням дебіторської та сплаченням кредиторської заборгованості. 

Забезпечення організації проведення економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності з метою виявлення резервів, запобігання витратам. 

Участь у роботі юридичних служб з оформлення матеріалів щодо відшкодування витрат від нестач і крадіжок власності, контроль за поданням в необхідних випадках матеріалів до слідчих і судових органів. 

Співпраця (при вирішенні питань, що належать до його компетенції) з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації. 


 
Відділ ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації 

Начальник: Макалюк Алла Іванівна

тел: 4-37-15

Основне завдання підрозділу:

Ведення Реєстру, до якого вносяться відомості про громадян України, що мають право голосу і проживають або перебувають на території села, селища, міста районного значення, які входять до складу відповідного району, міста обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення без районного поділу, району в місті обласного значення з районним поділом, району в мм. Києві та Севастополі, а також про громадян України, що мають право голосу і проживають або перебувають за межами України; 

Складання та уточнення списків виборців на виборчих дільницях; 

Забезпечення ведення Реєстру, що передбачає проведення організаційно-правової підготовки та виконання в режимі записування таких дій: внесення запису про виборця до бази даних Реєстру; внесення змін до персональних даних Реєстру; знищення запису Реєстру на підставах і у спосіб, що встановлені Законом України "Про Державний реєстр виборців" та рішеннями розпорядника Реєстру, прийнятими відповідно до зазначеного Закону, з використанням візуального та автоматизованого контролю повноти та коректності персональних даних Реєстру; 

Ведення обліку усіх дій щодо зміни бази даних Реєстру, в порядку та за формою, що встановлені розпорядником Реєстру; 

Забезпечення у взаємодії з Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України захисту Реєстру у процесі його створення та ведення; 

Встановлення на підставі відомостей про виборчу адресу виборця номера територіального виборчого округу (зазначає закордонний виборчий округ) та номера виборчої дільниці, до яких належить виборець; 

Надання на письмову вимогу виборця інформації про його персональні дані, внесені до Реєстру; 

Проведення у разі потреби перевірки зміни персональних даних виборця, зазначених у заяві; 

Здійснення щомісячного поновлення бази даних Реєстру; 

Забезпечення у разі призначення виборів чи референдумів складення, уточнення та виготовлення списків виборців на виборчих дільницях відповідно до законодавства; 

Надання в установленому порядку статистичної інформації про кількісні характеристики виборчого корпусу на підставі відомостей Реєстру; 

Розгляд запитів та звернень виборців, а також звернень політичних партій у порядку, встановленому Законом України "Про Державний реєстр виборців"; 

Проведення перевірки некоректних відомостей Реєстру, виявлених розпорядником Реєстру; 

Здійснення інших функцій відповідно до законодавства, необхідних для виконання покладених на відділ завдань. 

Відділ ведення Реєстру має право одержувати в установленому порядку від виборців, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій інформацію, необхідну для ведення Реєстру і виконання покладених на нього завдань. 


 
Юридичний сектор апарату райдержадміністрації 

 Завідувач: Краснолуцька Юлія Вікторівна

тел: 4-23-47

Основне завдання підрозділу:

1. Організовує та бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у відповідній сфері, правильного застосування законодавства, у представленні інтересів райдержадміністрації в судах;

2. Розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації;

3. Перевіряє відповідність законодавству і міжнародним договорам України проектів розпоряджень, що подаються на підпис голови райдержадміністрації, погоджує їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

4. Проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами, за результатами якої готує висновки за формою, що затверджується Мін'юстом, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

5. Переглядає разом із структурними підрозділами нормативно-правові акти та інші документи з питань, що належать до його компетенції, з метою приведення їх у відповідність із законодавством;

6. Інформує голову райдержадміністрації про необхідність вжиття заходів для внесення змін до нормативно-правових актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування;

7. Вносить голові райдержадміністрації пропозиції щодо подання нормативно-правового акта на державну реєстрацію в порядку, визначеному Мін'юстом;

8. Разом із заінтересованими структурними підрозділами райдержадміністрації узагальнює практику застосування законодавства у відповідній сфері, готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх на розгляд голови адміністрації для вирішення питання щодо підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, внесення їх в установленому порядку до державного органу, уповноваженого приймати такі акти;

9. Розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації, та готує пропозиції до них;

10. Організовує роботу, пов'язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів райдержадміністрації, а також візує проекти договорів за наявності візи керівників заінтересованих структурних підрозділів;

11. Організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням;

12. Аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності райдержадміністрацією, готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень та бере участь в організації роботи з відшкодування збитків;

13. Подає пропозиції голові райдержадміністрації про притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяна шкода (якщо це не віднесено до компетенції іншого структурного підрозділу);

14. Сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подає голові радержадміністрації письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень;

15. Здійснює методичне керівництво правовою роботою в райдержадміністрації, перевіряє стан правової роботи та подає пропозиції на розгляд голови адміністрації щодо її поліпшення, усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності адміністрації, вживає заходів до впровадження новітніх форм і методів діяльності юридичного відділу, виконання актів Мін'юсту та його територіальних органів;

16. Організовує і проводить роботу, пов'язану з підвищенням кваліфікації працівників юридичного відділу райдержадміністрації, роз'яснює застосування законодавства, надає правові консультації з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації, а також за дорученням голови адміністрації розглядає звернення громадян, звернення та запити народних депутатів України;

17. Здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань працівників райдержадміністрації;

18. Забезпечує в установленому порядку представлення інтересів райдержадміністрації в судах та інших органах;

19. Здійснює інші передбачені законом повноваження.

Далі...
привітання голови
...
Центр надання адміністративних послуг
Економіка та інфраструктура району
Комітет з конкурсних торгів
Соціально-економічний розвиток району
Likno Web Button Maker sample page
Календар
«  Липень 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0